PENGENALAN

SEA Game Jam adalah jam permainan 48 jam yang dianjurkan diadakan bersempena dengan LEVEL UP KL 2021, di mana pembangun permainan dari rantau Asia Tenggara akan bekerjasama untuk membina permainan dalam persekitaran yang kompetitif mengikuti tema. Permainan yang terbaik akan memenangi kad hadiah berjumlah RM500 yang akan diumumkan semasa LEVEL UP KL.

KELAYAKAN

SEA Game Jam terbuka untuk semua pembangun permainan individu dari rantau Asia Tenggara. Semua penyertaan di bawah kemampuan individu tanpa perwakilan mana-mana entiti undang-undang yang berkaitan dengan peserta seperti syarikat, institusi, organisasi dll

Garis Masa

Tarikh Pendaftaran
Group 5

1 Julai - 31 Ogos 2021 (GMT+8)

Tarikh Akhir Pendaftaran
Group 6

31 Ogos 2021 (GMT+8)

Tarikh Penolakkan Penyertaan Peserta
Group 8

1 September 2021 (GMT+8)

Pengumuman Tema
Group 10

17 September 2021 (GMT+8)

Sesi Game Jam
Group 11

17 - 19 September 2021 (GMT+8)

Persembahan Demo SEA Game Jam
Group 12

19 September 2021 (GMT+8)

Pengumuman Pemenang SEA Game Jam
Group 13

Semasa LEVEL UP KL 2021 (GMT+8)

PENDAFTARAN

Untuk makluman lanjut sila hubungi kami di  [email protected]

TERMA & SYARAT

  • Anda boleh menyertai sessi ini sama ada sebagai pembangun permainan persendirian atau secara berpasukan

  • Maksimum 5 ahli setiap pasukan

  • Tidak ada yuran penyertaan diperlukan

  • Semua karya dan aset mestilah asli

  • Semua permainan mesti dikembangkan semasa sessi dijalankan

  • Permainan boleh dibangunkan di mana-mana platform

  • Permainan akhir dan rakaman permainan 1-2 minit pendek harus dimuat naik ke Google Drive dan pautan perlu dihantarkan kepada pihak penganjur

HARTA INTELEKTUAL

Perjanjian ini adalah diantara penganjur dan peserta. Peserta akan memiliki dan menyimpan semua hak intelektual dan hak milik dalam penyertaan dalam pada masa yang same perserta bersetuju dengan persetujuan dan penerimaan sebagai Peserta SEA Game Jam mengikut terma dan syarat.Tanpa menghadkan Terma dan Syarat SEA Game Jam, sebagai syarat masuk, Peserta memberi penganjur lesen yang kekal, tidak dapat ditarik balik, di seluruh dunia, bebas royalti, dan tidak eksklusif untuk menggunakan, menghasilkan semula, melakukan secara terbuka, mempamerkan dan membuat secara terbuka karya terbitan dari, sebarang penyertaan secara keseluruhan atau sebahagian yang diserahkan oleh Peserta ke Jam Sukan SEA ini untuk tujuan pemasaran dan promosi acara dan untuk membolehkan penganjur menguji dan menilai penyertaan untuk menilai penilaian dan pengesahan pemberian hadiah.

PENAMATAN

Penganjur berhak untuk membatalkan, menghentikan, mengubah, atau menangguhkan Sessi Permainan mengikut budi bicara mutlaknya jika Sessi Permainan secara teknikal menjadi rosak atau tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang, termasuk jangkitan oleh virus komputer, bug, gangguan, campur tangan yang tidak dibenarkan, penipuan, kegagalan teknikal atau sebab-sebab lain di luar kawalan penganjur yang merosakkan atau menjejaskan pentadbiran, keselamatan, keadilan, integriti, atau kelakuan yang betul dari Game Jam. Dalam pada itu, penganjur akan memaparkan notis di laman sesawang rasmi dan akan menggunakan kaedah alternatif untuk pemberian semua hadiah.

SIARAN & INDEMNIFIKASI

Dengan memasuki Game Jam, setiap peserta melepaskan dan memegang penganjur yang tidak membahayakan ibu bapa, anak syarikat, dan sekutunya, dan setiap pegawai, pengarah, ejen, dan pekerja masing-masing dari mana-mana dan semua tanggungjawab atau tanggungjawab yang timbul daripada atau berkaitan dengan:

  1. sebarang kecederaan diri, kematian, kerosakan harta benda (termasuk komputer), atau kehilangan atau tuntutan lain yang timbul dari atau berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Rasmi ini; Game Jam: penerimaan, pemilikan, atau penggunaan sebarang hadiah; atau perjalanan yang diperlukan oleh Game Jam;
  2. sebarang penyertaan atau bahan lain yang telah dirosakkan, yang salah faham, tidak lengkap, salah, tidak sesuai, rosak, hilang, lambat, atau tidak memenuhi syarat, atau, berkenaan dengan penyertaan atau bahan yang dihantar, yang dihantar kos pos; dan
  3. komputer, telefon, kabel, satelit, rangkaian, perkakasan, perisian, atau kerosakan atau kegagalan teknikal lain; gangguan transmisi; Ketidakhadiran atau kelewatan internet atau laman sesawang; kesalahan percetakan atau typografi dalam sebarang bahan Game Jam; atau kesalahan teknikal atau manusia lain yang berlaku berkaitan dengan Game Jam.

PENDAFTARAN

Untuk makluman lanjut sila hubungi kami di  [email protected]