Skim Geran Teknologi Global

Apakah Skim Geran Teknologi Global (SGTG)?

SGTG adalah untuk memupuk juara global, mendorong pelaburan dan menjadi pemangkin ekosistem inovasi digital.

 

Pemberian ini akan digunakan semata-mata untuk tujuan inovasi teknologi, pengembangan dan pengkomersialan produk atau perkhidmatan yang didorong oleh komersial yang inovatif

Apakah Skim Geran Teknologi Global (SGTG)?

SGTG adalah untuk memupuk juara global, mendorong pelaburan dan menjadi pemangkin ekosistem inovasi digital.

 

Pemberian ini akan digunakan semata-mata untuk tujuan inovasi teknologi, pengembangan dan pengkomersialan produk atau perkhidmatan yang didorong oleh komersial yang inovatif

OBJEKTIF

Bagi meyokong pertumbuhan pesat syarikat pemula digital tempatan untuk menembusi arena pasaran global melalui perkhidmatan dan produk berinovasi, yang mampan serta dapat memacu pertumbuhan syarikat di peringkat antarabangsa.

Bagi menyokong setiap inisiatif untuk pertumbuhan R&D, menaik taraf pembangunan perkhidmatan R&D serta pembentukan pusat kecemerlangan. Inisiatif ini juga turut membantu memacu produk inovasi digital tempatan menembusi pasaran global dengan lebih efektif.

Bagi memberi impak tinggi untuk inisiatif pertumbuhan yang melingkupi pembangunan dari struktur ekosistem untuk menjana setiap peningkatan dari segi menyediakan peluang tenaga kerja, ekspot dan pelaburan. Ianya juga turut dapat menggalakan pertumbuhan bakat dari segi pembangunan digitalisasi yang menjadi fokus utama oleh pihak MDEC.

Jenis Geran

* Tempoh: Kuantiti Pembiayaan untuk jangka masa projek hingga dua (2) tahun untuk Jenis 1 & Jenis 2

kriteria kelayakan?

SYARIKAT TEMPATAN

 

 1. Ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016;
 2. Jumlah minima modal berbayar sebanyak RM20,000;
 3. Minima 51% ekuiti yang dipegang oleh warganegara Malaysia

 

SYARIKAT ASING BERDAFTAR

 1. Syarikat ditubuhkan di Malaysia dibawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016
 2. Minima dikeluarkan atau modal berbayar berjumlah RM500,00.

 

Beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun.

 1. Pengarah syarikat / pemegang saham / rakan kongsi / pengurusan kanan untuk menyatakan dan mendedahkan jika ada hubungan perniagaan / hubungan keluarga dekat dengan mana-mana pengarah atau pekerja MDEC.
 2. Pengarah syarikat / pemegang saham / rakan kongsi / rakan kongsi luar untuk menyatakan jika mereka di bawah sebarang litigasi (tidak membabitkan untuk geran di bawah RM 50,000).
 3. Pengarah syarikat / pemegang saham / rakan kongsi / rakan luar untuk menyatakan sekiranya mereka disenarai hitam oleh BNM, SPRM dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) (tidak terpakai untuk geran di bawah RM 50,000).
 4.  Syarikat yang mempunyai pemegang saham biasa hanya boleh mengemukakan permohonan untuk satu syarikat sahaja.

 

Sekiranya sebelum ini telah menerima apa-apa pemberian MDEC / kerajaan, pemohon mesti menunjukkan penyelesaian dan kejayaan projek yang dibiayai.

 

SYARAT KHUSUS

 1. PEMOHON mesti mendapatkan kos barangan yang diluluskan dari organisasi yang diperbadankan di Malaysia untuk tujuan pembangunan ekosistem melainkan jika ada justifikasi yang sah seperti tidak ada pembekal tempatan.
 2. Semua aktiviti yang diluluskan mesti dijalankan di Malaysia. 
 3. Sekiranya kos penyumberan luar terlibat, MDEC berhak melakukan pemeriksaan latar belakang kepada pihak luar untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan.

Dokumen Permohonan Yang Diperlukan

MANDATORI UNTUK PENGHANTARAN

 1. Borang permohonan yang lengkap dan ditandatangani
 2. Profil Syarikat
 3. Diperbadankan lebih dari 1 Tahun: Penyata kewangan syarikat (Salinan Akaun Teraudit terkini 1 tahun dan sehingga kini Akaun Pengurusan) Salinan mesti bertarikh dan diperakui oleh Pesuruhjaya Oath, Setiausaha Syarikat atau juruaudit syarikat. Sekiranya anda tidak dapat melakukannya, berikan justifikasi. (mis. baru digabungkan, sebelumnya tidak aktif)
 4. Resolusi Lembaga Pengarah mengenai pelantikan penandatangan yang diberi kuasa mengikut templat
 5. Maklumat Kurikulum bagi semua Maklumat Gaji Personel Projek mengikut kos dan templat projek
 6. Cadangan projek.
 7. Memberi bukti penyelesaian projek (iaitu: surat penutupan dari kementerian / agensi). Bagi pemohon yang memohon atau menerima dana sebelum ini.
 8. Dokumen sokongan yang membuktikan bahagian sumber / kerjasama projek mengikut peruntukan Kos projek
 9. Laporan CCRIS daripada 5 pemegang saham utama
 10. MDEC berhak untuk meminta maklumat tambahan dari Pemohon pada bila-bila masa.

Proses Permohonan

 1. Muat turun borang permohonan dengan klik butang di bawah
 2. Daftar dan Log masuk dengan kelayakan anda ke GAIN Awards Platform
 3. Klik “Start Application” di bawah Aplikasi Saya
 4. Pilih Jabatan “Grants and Funding
 5. Pilih Program “Global Technology Grant
 6. Berikan maklumat syarikat anda dan muat naik borang permohonan dan dokumen sokongan anda
 7. Klik “Submit Application” setelah selesai (Tarikh Akhir 15 September 2021)

Skim Geran Teknologi Global

Jangan lepaskan Peluang Ini dan Luaskan Perniagaan Teknologi Anda ke Seluruh Dunia

SOALAN LAZIM

 

Skim Geran Teknolog Global (SGTG) adalah terbahagi
kepada dua kategori penerima yang layak, iaitu :-

 • Kategori 1 – Syarikat Teknologi
  SGTG mensasarkan syarikat pemula teknologi yang bersedia atau sudahpun memasuk pasaran global bagi memasarkan produk serta perkhidmatan berinovasi digital mereka yang mampu memacu persaingan di pasaran global. Objektif utama kami adalah untuk menyediakan platform bagi syarikat pemula teknologi tempatan yang berpotensi untuk memasuki pasaran global dan mencapai tahap ‘unicorn’.
 • Kategori 2 – Akselerator Teknologi
  SGTG juga mensasarkan penglibatan syarikat akselerator luar negara yang aktif bagi menyokong inisiatif digital tempatan melalui pembangunan pusat kecemerlangan inovasi digital yang bertahap pasaran global. Penglibatan syarikat akselerator luar negara ini dapat menyumbang untuk mengukuhkan ekosistem yang sedia ada.

  

 1. Bagi meyokong pertumbuhan pesat syarikat pemula digital tempatan untuk menembusi arena pasaran global melalui perkhidmatan dan produk berinovasi, yang mampan serta dapat memacu pertumbuhan syarikat di peringkat antarabangsa.
 2. Bagi menyokong setiap inisiatif untuk pertumbuhan R&D, menaik taraf pembangunan perkhidmatan R&D serta pembentukan pusat kecemerlangan. Inisiatif ini juga turut membantu memacu produk inovasi digital tempatan menembusi pasaran global dengan lebih efektif.
 3. Bagi memberi impak tinggi untuk inisiatif pertumbuhan yang melingkupi pembangunan dari struktur ekosistem untuk menjana setiap peningkatan dari segi menyediakan peluang tenaga kerja, ekspot dan pelaburan. Ianya juga turut dapat menggalakan pertumbuhan bakat dari segi pembangunan digitalisasi yang menjadi fokus utama oleh pihak MDEC.

  

Kategori 1– Syarikat Teknologi

i. Jumlah IP yang di hasilkan
ii. Jumlah projek yang dikomersilkan
iii. Jumlah nilai yang dikomersilkan

Kategori 2 – Akselerator Teknologi

i. Jumlah peluang pekerjaan yang terhasil berasaskan kemahiran digital
ii. Jumlah perkhidmatan/produk inovasi yang dihasilkan
iii. Jumlah produk inovasi yang di komersialkan


  Pemohon harus merupakan pemilik perusahaan dengan aktiviti peniagaan berdaftar yang utama terdiri dari kegiatan teknologi dari sektor perkhidmatan.

 

Pemohon perlu memenuhi kriteria berikut pada setiap waktu dan selama projek masih beroperasi:

i. Syarikat tempatan
a) Ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016;
b) Jumlah minima modal berbayar sebanyak RM20,000;
c) Minima 51% ekuiti yang dipegang oleh warganegara Malaysia

ii. Syarikat asing berdaftar

a) Syarikat ditubuhkan di Malaysia dibawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016
b) Minima dikeluarkan atau modal berbayar berjumlah RM500,00.

iii. Beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun.

iv. Bukan syarikat yang sedang mengalami masalah melibatkan pengurusan *. (* Jika Pemohon mengalami masalah (seperti yang dilaporkan dalam akaun terbaru mereka yang diaudit, Pemohon perlu memberikan surat akujanji oleh pemegang saham dan / atau pengarah jika permohonan mereka diluluskan. Pemohon akan melaksanakan kewajipannya di bawah terma & syarat yang akan dikeluarkan oleh MDEC dan untuk memberikan sokongan kewangan kepada Pemohon untuk membolehkan Pemohon memenuhi tanggungjawab dan / atau liabiliti di bawah terma & syarat.)

v. Pengarah syarikat / pemegang saham / rakan kongsi / pengurusan kanan untuk menyatakan dan mendedahkan jika ada hubungan perniagaan / hubungan keluarga dekat dengan mana-mana pengarah atau pekerja MDEC.

vi. Pengarah syarikat / pemegang saham / rakan kongsi / rakan kongsi luar untuk menyatakan jika mereka di bawah sebarang litigasi (tidak membabitkan untuk geran di bawah RM 50,000).

vii. Pengarah syarikat / pemegang saham / rakan kongsi / rakan luar untuk menyatakan sekiranya mereka disenarai hitam oleh BNM, SPRM dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) (tidak terpakai untuk geran di bawah RM 50,000).

viii. Syarikat yang mempunyai pemegang saham biasa hanya boleh mengemukakan permohonan untuk satu syarikat sahaja.

ix. Sekiranya sebelum ini telah menerima apa-apa pemberian MDEC / kerajaan, pemohon mesti menunjukkan penyelesaian dan kejayaan projek yang dibiayai.

x. Sifat perniagaan syarikat - Perkhidmatan berkaitan teknologi.


  

1.Skim geran tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

i. Penyelidikan atau inovasi, pembangunan dan pengkomersialan produk atau perkhidmatan yang didorong oleh komersial yang inovatif; atau
ii. Projek / aktiviti lain yang dikenal pasti dan disyorkan dan diluluskan oleh pihak berkuasa dengan kelulusan

2.Kos yang boleh dituntut yang diluluskan antara lain adalah kos pemerolehan perisian atau perkakasan, kos tenaga kerja, kos penyumberan luar untuk aktiviti bukan teras, perbelanjaan pengkomersialan dan kos lain yang akan disetujui oleh pihak berkuasa kelulusan.

Perbelanjaan merangkumi:
• Kos perkakasan IT dan atau peralatan IT
• Rangkaian
• Kos perisian
• Bayaran lesen
• Proses reka bentuk semula
• Kos ujian dan pensijilan
• Kos latihan yang berkaitan dengan pembangunan projek
• Gaji kakitangan langsung
• Pemfailan IP

Perbelanjaan yang tidak layak:
• Penyumberan luar di luar Malaysia
• Penentukuran (dianggap sebagai bahagian penyelenggaraan)
• Sebarang bentuk cukai
• Perbelanjaan untuk mendapatkan sijil & pentauliahan
• Penyelenggaraan loji / peralatan
• Komputer dan periferal tujuan umum
• Telefon bimbit
• Kamera
• Perabot atau bahan dalaman pejabat
• Perbelanjaan perjalanan
• Bimbingan
• Utiliti
• Penyewaan Pejabat


 Kategori 1: Syarikat Teknologi

Kuantum Pembayaran

 • Pemilik Tempatan:
  Hingga 50% dari jumlah kos projek atau sehingga RM2 Juta mana yang lebih rendah
 • Pemilik Warganegara Asing:
  Hingga 30% daripada jumlah kos projek atau sehingga RM2 Juta mana yang lebih rendah

Kategori 2: Akselerator Teknologi

Kuantum Pembayaran

 • Hingga 30% daripada jumlah kos projek atau sehingga RM2 Juta mana yang lebih rendah

  

 1. MDEC membayar balik kepada Penerima jumlah Kos Tuntutan yang Diluluskan yang ditanggung oleh Penerima setelah selesai menyelesaikan setiap hasil projek dan penyerahan dokumen sokongan yang relevan dalam jangka masa yang ditentukan dalam terma dan syarat yang akan dikeluarkan oleh MDEC.
 2. Penyerahan pembayaran hendaklah merangkumi butir-butir kewangan yang berkaitan dengan Projek (dalam format yang ditentukan oleh MDEC) yang telah disahkan dengan tepat oleh juruaudit luar bebas, yang akan dilantik oleh Penerima dengan kos sendiri Penerima, bersama dengan bukti yang boleh diterima oleh MDEC, yang mengesahkan antara lain, jumlah Kos Dituntut yang Diluluskan yang ditanggung dan diminta oleh Penerima.


  Tempoh pembangunan projek: Hingga dua puluh empat (24) bulan.

  Ya, di bawah adalah syarat khusus untuk pemberian:


i. PEMOHON mesti mendapatkan kos barangan yang diluluskan dari organisasi yang diperbadankan di Malaysia untuk tujuan pembangunan ekosistem melainkan jika ada justifikasi yang sah seperti tidak ada pembekal tempatan.
ii. Semua aktiviti yang diluluskan mesti dijalankan di Malaysia.
iii. Sekiranya kos penyumberan luar terlibat, MDEC berhak melakukan pemeriksaan latar belakang kepada pihak luar untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan.

 

MDEC akan mempromosikan skim geran ini di laman web korporat dan platform media sosial MDEC dengan pautan muat turun borang permohonan dalam talian.

i. Syarikat yang berminat boleh melayari laman web GTG untuk maklumat lebih lanjut dan muat turun borang permohonan di sini:
ii. Pemohon untuk melengkapkan borang permohonan GTG dan menghantar borang permohonan berserta dokumen sokongan yang diperlukan dan memuat naiknya di

https://gainmdec.awardsplatform.com

  

i. Daftar dan Log masuk ke 
GAIN Awards Platform:
ii. Klik "Start Application " di bawah Aplikasi Saya
iii. Pilih Jabatan "Funding Facilitation
iv. Pilih Program "Global Technology Grant
v. Berikan maklumat syarikat anda dan muat naik borang permohonan dan dokumen sokongan anda
vi. Klik "Submit Application " setelah selesai (Tarikh Akhir 15 September 2021)

  Syarikat boleh memulakan permohonan dari 27 Ogos 2021 hingga 15 September 2021

  

MDEC mengesahkan permohonan berdasarkan kriteria kelayakan dan akan memberitahu pemohon melalui e-mel.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai permohonan tersebut, sila hubungi Pusat Perhubungan Pelanggan MSC Malaysia kami di 1-800-88-8338 atau [email protected]

Kelulusan yang diberikan adalah tertakluk kepada penyerahan / tonggak jangka masa yang dipersetujui bersama dan seperti yang dinyatakan dalam terma & syarat yang akan dikeluarkan oleh MDEC.