GERAN AUTOMASI PINTAR (SAG)

Menyediakan Digitalisasi PKS Dalam Industri Perkhidmatan

PKS dan syarikat bersaiz sederhana di sektor perkhidmatan kini dapat memulakan perjalanan adopsi digital dan meningkatkan kemampuan digital mereka untuk terus maju dalam norma baru.

PERMOHONAN KINI DITUTUP

Muat turun borang permohonan SAG sebelum 17/09/21

UTAMA | GERAN AUTOMASI PINTAR (SAG)

Apa itu Geran Automasi Pintar (SAG)?

SAG adalah geran sepadan untuk syarikat perkhidmatan mengautomasi operasi perniagaan mereka dan bergerak menuju digitalisasi.

Geran ini adalah khas bagi memulakan dan perlaksanaan projek berteknologi untuk mengautomasi operasi perniagaan.

Objektif

Menjadikan syarikat Malaysia berwawasan ke depan dan berdaya saing pada tahun-tahun mendatang dengan membantu mereka meningkatkan nilai rantaian dari sempadan teknologi dengan mengautomasikan operasi perniagaan mereka.

Mengenal pasti jurang perniagaan mereka, titik kesukaran dan penyelesaian yang berpotensi untuk mengautomasikan operasi perniagaan mereka.

Jangka Masa Projek


Tempoh keseluruhan 4 bulan

Tempoh pelaksanaan projek adalah sehingga 1 bulan.

Pasca pemantauan untuk mencapai hasil projek adalah sehingga 3 bulan.

Kriteria Kelayakan Permohonan

SEKTOR PERKHIDMATAN AM

Pemohon dikehendaki memenuhi kriteria berikut setiap masa dan sentiasa memenuhi kriteria disepanjang tempoh projek.

 1. Syarikat tempatan
  • Diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016;
  • Modal terbitan minimum dan berbayar RM50,000;
  • Minimum 51% ekuiti yang dipegang oleh rakyat Malaysia. Bagi syarikat yang pemegang sahamnya adalah syarikat lain, peraturan yang sama berlaku. Pemeriksaan terhad kepada tiga peringkat pegangan saham.
 2. Syarikat / Pemilikan Tunggal / Perkongsian:
  • Berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956;
  • Minimum 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia; dan
  • Menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Undang-undang, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Perundingan, Pengurusan, Penggajian dan Perkhidmatan Keselamatan (Agensi Swasta)
 3. Perkongsian Liabiliti Terhad:
  • Berdaftar di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012;
  • Minimum 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia; dan
  • Menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Undang-undang, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Perundingan, Pengurusan, Penggajian dan Perkhidmatan Keselamatan (Agensi Swasta).
 4. Beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun.
 5. Bukan subjek penggulungan syarikat dan tidak bermasalah*. (*Jika pemohon mengalami masalah seperti yang dilaporkan dalam akaun terbaru mereka yang diaudit, pemohon harus mengemukakan surat akujanji oleh pemegang saham dan / atau pengarah syarikat pemohon, sekiranya permohonan mereka diluluskan bagi pemohon melaksanakan tanggungjawabnya di bawah terma & syarat yang akan dikeluarkan oleh MDEC serta memberikan sokongan kewangan kepada pemohon untuk membolehkan pemohon memenuhi tanggungjawab dan / atau liabiliti di bawah terma & syarat.)
 6. Pengarah syarikat / pemegang saham / rakan kongsi / pengurusan kanan akan menyatakan dan mendedahkan jika ada hubungan perniagaan / hubungan keluarga rapat dengan mana-mana pengarah atau pekerja MDEC.
 7. Pengarah syarikat / pemegang saham / rakan kongsi / rakan kongsi penyumberan luar akan menyatakan sekiranya mereka dalam litigasi (tidak terpakai untuk geran di bawah RM50,000).
 8. Syarikat dengan pemegang saham yang sama boleh mengemukakan permohonan untuk satu syarikat sahaja.
 9. Sekiranya pernah menerima sebarang geran MDEC / kerajaan, pemohon mesti menunjukkan penyempurnaan dan kejayaan projek yang dibiayai.
 10. Bidang perniagaan syarikat – pastikan ia tergolong dalam kategori berikut.
  • Perkhidmatan yang tidak berkaitan dengan teknologi – Kegiatan perniagaan berdaftar yang terdiri daripada aktiviti tradisional atau bukan berasaskan teknologi dari sektor perkhidmatan.
  • Perkhidmatan profesional – Didaftarkan di bawah Pendaftaran Akta Perniagaan 1956 atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 atau undang-undang atau peraturan Malaysia yang berkaitan serta menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Undang-undang, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Perundingan, Pengurusan, Penggajian dan Perkhidmatan Keselamatan (Agensi Swasta).
 

Langkah-langkah Permohonan

Langkah 1

Daftar sekarang melalui laman sesawang MDEC

Langkah 2

Hantar permohonan sebelum tarikh akhir melalui email ke [email protected]

Langkah 3

Semak Kesempurnaan

Langkah 4

Semak Pematuhan

Langkah 5

Sesi Pembentangan

Langkah 6

Proses Kelulusan

Geran Automasi Pintar (SAG)

Isi borang untuk mendaftarkan minat anda dan memuat turun borang permohonan.

Muat turun Borang Permohonan SAG sebelum 17 September 2021.

Persetujuan(Required)

Soalan Lazim

1. Apa itu Geran Automasi Pintar (SAG)?
SAG adalah geran sepadan untuk syarikat perkhidmatan mengautomasikan proses perniagaan dan menuju ke arah pendigitalan.

2. Apakah kegunaan geran ini?
Geran ini bertujuan untuk membantu memulakan pembangunan dan pelaksanaan projek yang mengadaptasi teknologi untuk mengautomasikan operasi perniagaan.

3. Apakah hasil yang dijangkakan dari SAG?
Geran padanan ini bertujuan untuk membantu syarikat perkhidmatan memulakan automasi bagi mencapai salah satu hasil berikut;

 • Meningkatkan hasil pendapatan;
 • Menjimatkan kos perniagaan;
 • Pengurangan kitaran masa proses;
 • Pengurangan jam kerja / manusia; dan / atau
 • Penghasilan sumber pertumbuhan baru.

4. Siapakah yang boleh memohon geran ini?

 • Pemohon mestilah mempunyai syarikat yang berdaftar dengan aktiviti perniagaan sektor perkhidmatan berteraskan traditional atau bukan-teknologi.
 • Syarikat-syarikat daripada sektor perkhidmatan merangkumi jualan runcit dan borong, pengusaha Makanan dan Minuman, Pelancongan, Logistik, Pengangkutan, Pendidikan, Penjagaan Kesihatan, Hartanah, Perkhidmatan Profesional dan Perkhidmatan Kewangan. Senarai ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

5. Apakah kriteria bagi pemilihan syarikat pembekal teknologi oleh pemohon SAG?

Pemohon hendaklah memastikan penyedia penyelesaian teknologi (TSP) yang akan dilantik bagi pelaksanaan projek memenuhi kriteria berikut pada setiap masa sepanjang tempoh permohonan dan pelaksanaan projek sekiranya diluluskan.

 1. TSP Tempatan: Syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016 dengan modal berbayar minima RM50,000;
 2. TSP Asing: Syarikat yang diperbadankan di bawah undang-undang yang relevan di negaranya dengan modal berbayar setara, minima RM50,000;
 3. TSP BUKAN pemegang saham Pemohon atau sebaliknya;
 4. Berjaya melaksanakan penyelesaian digital kepada sekurang-kurangnya 10 syarikat dan mencapai sekurang-kurangnya satu daripada hasil ini:
  • Peningkatan hasil pendapatan;
  • Penjimatan kos perniagaan;
  • Pengurangan kitaran masa
  • Pengurangan jam kerja / manusia; dan / atau
  • Penghasilan sumber pertumbuhan baru.
 5. Telah menandatangani kontrak bertulis atau perjanjian yang mengikat dengan Pemohon bagi pembangunan dan pelaksanaan projek di bawah SAG.

6. Apakah perbelanjaan yang layak?

Perbelanjaan yang layak adalah kos projek yang diluluskan dan kritikal untuk kejayaan projek.

 • Perbelanjaan merangkumi:
  • Kos perkakasan IT atau peralatan IT
  • Kos perisian yang berkaitan
  • Fi lesen
  • Proses reka bentuk semula
  • Ujian dan kos pensijilan yang berkaitan dengan pembangunan projek.
  • Kos latihan yang berkaitan dengan projek
 • Perbelanjaan yang tidak layak:
  • Gaji
  • Penyumberan luar di luar negara
  • Penentu ukuran (sebahagian dari penyelenggaraan)
  • Sebarang bentuk cukai
  • Perbelanjaan untuk mendapatkan sijil & pentauliahan
  • Penyelenggaraan loji / peralatan
  • Komputer dan periferal bagi tujuan umum
  • Telefon bimbit
  • Tablet, komputer riba dan komputer peribadi
  • Kamera
  • Perabot atau bahan hiasan dalaman pejabat
  • Perbelanjaan perjalanan
  • Bimbingan dan latihan
  • Utiliti
  • Sewaan pejabat
  • Fi audit
  • Fi kesetiausahaan

7. Berapakah nilai geran ini?

Jumlah geran padanan yang akan dianugerahkan kepada setiap pemohon yang diluluskan adalah sehingga 50% dari jumlah kos projek, tertakluk kepada had maksimum RM200,000.

8. Apakah proses Pembayaran balik?

Pembayaran balik geran sepadan berdasarkan pencapaian tonggak yang telah dipersetujui, yang terhad kepada dua kali Pembayaran seperti berikut;

 1. Pembayaran Pertama – Kos Pelaksanaan
  • 50% daripada jumlah geran yang diluluskan atau sehingga 50% dari kos sebenar yang dibelanjakan yang mana lebih rendah, sehubungan dengan pembayaran yang dibuat oleh Penerima SAG kepada penyedia penyelesaian teknologi (“TSP”) berkaitan dengan pelaksanaan projek.
  • Disokong dengan penyampaian berikut, lengkap dan diserahkan pada tahap kepuasan MDEC dengan jangka masa yang ditetapkan.
   • Penglibatan mengikat yang bertulis untuk pelaksanaan projek SAG diantara Penerima SAG dan TSP;
   • Dokumen Ujian Penerimaan Pengguna;
   • Demonstrasi pelaksanaan projek; dan / atau
   • Maklumat tambahan dan / atau dokumen lain yang mungkin diminta oleh MDEC.
 2. Ke-2 / Bayaran Akhir – Baki kos
  • Baki hingga 50% dari jumlah geran yang diluluskan atau hingga 50% dari kos sebenar yang dibelanjakan yang mana lebih rendah, sehubungan dengan pembayaran yang dibuat oleh Penerima SAG kepada TSP berkait dengan pelaksanaan projek, berdasarkan pencapaian hasil akhir.
  • Disokong dengan penyampaian berikut, lengkap dan diserahkan pada tahap kepuasan MDEC dengan jangka masa yang ditetapkan;
   • Laporan (dalam format seperti yang ditentukan oleh MDEC) dan dokumen sokongan yang menunjukkan penyelesaian Projek iaitu. Sijil Penyempurnaan oleh TSP dan pencapaian dari salah satu hasil ini:
    • Peningkatan hasil pendapatan;
    • Penjimatan kos perniagaan;
    • Pengurangan kitaran masa proses;
    • Pengurangan jam kerja / manusia;
    • Buat sumber pertumbuhan baru; dan / atau
   • Maklumat tambahan dan / atau dokumen lain yang mungkin diminta oleh MDEC.

9. Apakah akibatnya jika penerima geran tidak memenuhi kewajiban geran?

Geran tersebut akan dibatalkan atau ditamatkan sekiranya penerima SAG:

 1. Gagal mengemukakan tuntutan untuk pembayaran pada tarikh yang ditentukan atau setelah tamat tempoh ketersediaan yang telah ditentukan untuk insentif;
 2. Gagal menghantar sebarang penyerahan yang telah dinyatakan dalam terma & syarat yang dikeluarkan oleh MDEC; atau
 3. Gagal memenuhi kriteria kelayakan bagi apa juga alasan dalam tempoh ketersediaan yang telah ditentukan untuk insentif yang akan bermula dari tarikh terma & syarat yang dikeluarkan oleh MDEC; dan / atau
 4. Gagal melaksanakan atau mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu kewajiban yang dinyatakan dalam terma & syarat yang dikeluarkan oleh MDEC.

10. Apakah kesannya jika geran tersebut dibatalkan atau ditamatkan?

Sekiranya berlaku pelanggaran dan / atau insentif dibatalkan atau ditamatkan, pemohon:

 1. Mungkin dikenakan pemulangan semula pada jumlah yang telah dikeluarkan atau jumlah lain yang lebih kecil yang ditentukan oleh MDEC; dan / atau
 2. MDEC berhak untuk menyenarai-hitam pemohon.

11. Bagaimanakah cara untuk memohon geran tersebut?

Permohonan geran sepadan ini boleh dikemukakan melalui Permohonan Langsung.

 1. Pemilik perniagaan yang berminat boleh mendaftar di mdec.my/sag.
 2. Penyerahan hendaklah terdiri daripada borang permohonan yang telah lengkap diisi berserta lain-lain dokumen berkaitan yang diminta dan e-mel ke [email protected]
 3. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai permohonan tersebut, sila hubungi Pusat Perhubungan Pelanggan MDEC di 1-800-88-8338.

12. Dokumen Permohonan

Dokumen wajib yang harus diserahkan untuk permohonan adalah seperti berikut:

 1. Borang permohonan SAG yang lengkap dan ditandatangani;
 2. Dokumen berikut:
  • Terpakai untuk Syarikat sahaja: Diperbadankan lebih dari 1 tahun: Penyata kewangan Syarikat (Salinan Akaun Teraudit terkini dan Akaun Pengurusan terkini.) Salinan akaun teraudit terkini mesti bertarikh dan diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah / Setiausaha Syarikat / Juruaudit Syarikat. Sekiranya Pemohon tidak dapat melakukannya, Pemohon diminta untuk memberikan justifikasi. (contohnya; tidak aktif);
  • Terpakai untuk Perusahaan / Pemilikan Tunggal / Perkongsian / Perkongsian Liabiliti Terhad yang menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Perkhidmatan Perundangan, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Perundingan, Pengurusan, Penggajian dan Perkhidmatan Keselamatan (Agensi Swasta): Penyata cukai terkini dan sokongan akaun pengurusan firma.
 3. Terpakai Untuk Syarikat Sahaja: Resolusi Lembaga Pengarah berkenaan pelantikan penandatangan yang diberi kuasa mengikut templat;
 4. Bukti kontrak bertulis atau perjanjian yang mengikat dengan penyedia penyelesaian teknologi untuk pembangunan dan pelaksanaan projek. Catatan: Kontrak bertulis hendaklah ditandatangani oleh Pemohon dan penyedia penyelesaian teknologi iaitu: Surat Penganugerahan, Surat Ikatan Komitmen, Perjanjian Perkhidmatan Utama dan lain-lain yang merangkumi perincian kos dan skop kerja. Sebutharga tidak dianggap sebagai kontrak bertulis;
 5. Bukti penyempurnaan projek (iaitu: surat penutupan dari kementerian / agensi). Bagi Pemohon yang memohon atau pernah menerima geran dari MDEC / kerajaan (jika berkenaan);
 6. Laporan CCRIS untuk 5 pemegang saham tertinggi;
 7. Dokumen sokongan berkaitan dengan Penyedia Penyelesaian Teknologi (TSP):
 8. Untuk TSP tempatan: Laporan Pencarian SSM terkini dari pautan: https://www.ssm-einfo.my/ (sah dalam tempoh dua bulan dari tarikh penyerahan);
 9. Untuk TSP asing: Dokumen / laporan yang setara dengan laporan SSM sebagai bukti penubuhan dan pengesahan modal berbayar setara sekurang-kurangnya RM50,000.00;
 10. Bukti kejayaan pelaksanaan penyelesaian digital kepada sekurang-kurangnya 10 syarikat yang telah mencapai salah satu hasil ini:
  • Peningkatan hasil pendapatan;
  • Penjimatan kos perniagaan;
  • Pengurangan kitaran masa proses;
  • Pengurangkan jam kerja / manusia; dan / atau
  • Penghasilan sumber pertumbuhan baru.

13. Saya ialah pemilik warganegara Malaysia tetapi syarikat saya berdaftar di luar negara. Bolehkan saya memohon?

Tidak, kerana salah satu kriteria kelayakan ialah syarikat mestilah ditubuhkan di bawah undang-undang Malaysia.

14. Bagaimanakah saya memohon jika saya mempunyai beberapa buah syarikat?

SAG hanya dibenarkan sekali sahaja bagi syarikat-syarikat yang mempunyai pemegang saham yang sama.

15. Apakah fungsi MDEC dalam SAG?

MDEC adalah Pengurus Program untuk SAG.

16. Bilakah saya boleh mendapatkan keputusan daripada permohonan saya? Bagaimanakah cara untuk saya tahu keputusan tersebut?

MDEC akan mengeluarkan perakuan penerimaan permohonan yang lengkap dari segi borang permohonan dan dokumen sokongan.

MDEC mengesahkan permohonan berdasarkan kriteria kelayakan dan akan memaklumkan pemohon melalui email untuk ikut serta dalam sesi pembentangan.